• Algemene Ledenvergadering 2019-2020

 • Beste leden,

  Normaalgesproken zouden wij in deze periode onze Algemene Ledenvergadering verzorgen. Gezien de huidige omstandigheden is het echter niet mogelijk deze te houden, en ook op korte termijn ziet het ernaar uit dat dit ook niet zal veranderen. Derhalve willen wij jullie via deze manier toch nader informeren omtrent een aantal zaken :

  FINANCIEEL

  Afgelopen maand heeft de penningmeester overleg gehad met de kascommissie. Deze commissie bestond dit jaar uit Jeroen Dijker en Richard Boel. De kascommissie is na bestudering van de financiële stukken tot de conclusie gekomen dat de financiële verslaggeving over het seizoen 2019-2020 correct tot stand is gekomen.

  Door de coronacrisis is het seizoen 2019-2020 een heel bijzonder seizoen geweest. Financieel bracht deze crisis de volgende consequenties met zich mee :

  - kosten veldhuur per 15 maart 2020 door de gemeente stopgezet

  - de KNVB heeft de bijdrage vanuit de verenigingen stopgezet

  - vergoedingen aan onze vrijwilligers zijn het laatste kwartaal van het seizoen niet meer uitbetaald

  - reiskosten waren niet meer van toepassing

  - alle leden hebben desondanks het beëindigen van de activiteiten hun contributie betaald

  - bijdrage vanuit de overheid (TOG en TVL subsidie). Mede door de kennis en ervaring van onze

    nieuwe secretaris zijn alle mogelijke subsidieregelingen aangevraagd

  - afname omzet kantine met ca 45% t.o.v. voorgaande seizoenen

   

  Bovenstaande heeft uiteindelijk toch nog tot een heel klein positief resultaat geleid.

  2021-2022

  Ook voor het lopende seizoen 2020-2021 zullen de financiële consequenties van de coronacrisis nog aanwezig blijven. Vanaf de start van dit seizoen dienen de huurbijdrage aan de gemeente en de bondsbijdrage KNVB vooralsnog gewoon voldaan te worden. Ook de sluiting van de kantine sedert medio oktober heeft weer grote consequenties. Alertheid op uitgaven en kosten blijft dus van groot belang. Zo ook zullen de subsidiemogelijkheden nauwlettend worden gevolgd. Het bestuur zal u ook komend jaar blijven informeren omtrent de ontwikkelingen

  De contributie voor het komende seizoen 2021-2022 zal ongewijzigd blijven.

  BESTUUR

  Vanaf 7 december 2020 is ons Bestuur gelukkig weer uitgebreid met een nieuwe secretaris. Op ons voorstel om Pepijn Geldof voor te dragen als secretaris zijn geen reacties/bezwaren ontvangen. Daarmee is Pepijn dus met ingang van 7 december onze nieuwe secretaris.

  Uitbreiding van het Bestuur blijft nog immer zeer welkom (jeugdzaken, senioren). Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris en/of bij een van de overige bestuursleden.

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

  Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is een van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie binnen de vereniging kunnen uitoefenen. Het biedt weliswaar geen garanties, maar op deze wijze willen wij wel laten zien dat wij de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen. Vele verenigingen, ook in de regio, zijn ons al voor gegaan. Het bestuur heeft dan ook besloten dat alle trainers en leiders met ingang van het seizoen 2021-2022 een VOG dienen te overleggen voor aanvang van het seizoen. Als sportvereniging kunnen wij deze verklaring gratis aanvragen voor de vrijwilligers.

  Tot 31 december 2020 zijn de financiële stukken, notulen ALV d.d. 27 jan 2020 en rooster van aftreden Bestuur in te zien in ons clubhuis. Dit kan alleen na een afspraak te hebben gemaakt met de penningmeester Rob Verdam (penningmeester@svwalcheren.nl). Overige vragen, bezwaren en/of opmerkingen kunnen tot 31 december worden gericht aan de secretaris Pepijn Geldof (secretaris@svwalcheren.nl).

   

  Bestuur s.v. Walcheren

  Raymond Winterswijk (voorzitter)

  Rob Verdam (penningmeester)

  Pepijn Geldof (secretaris)

   

  12 december 2020