• Gedragscode s.v. Walcheren dec 2018

  1. Inleiding

  De s.v. Walcheren wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. s.v. Walcheren wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. s.v. Walcheren moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De s.v. Walcheren heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

  2. Algemeen

  De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels die opgenomen zijn in de gedragscode gelden voor alle leden (senioren en jeugd) en ook voor iedereen die de vereniging als toeschouwer bezoekt of als tegenstander een wedstrijd komt spelen. Behalve de algemene regels zijn er voor een aantal specifieke doelgroepen (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) specifieke Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

  Doelstelling

  De s.v. Walcheren wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Wij streven er naar ieder team in te schrijven voor een competitie die aansluit bij het spelersniveau en tegelijkertijd de uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectie teams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat s.v. Walcheren een vereniging is om trots op te zijn.

  Over wie gaat het?

  Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij s.v. Walcheren wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugd leden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij s.v. Walcheren worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

  Waarover gaat het?

  Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

  3. Algemene gedragsregels

  De s.v. Walcheren vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel gelden op de velden tijdens wedstrijden en trainingsavonden, als daarbuiten in o.a. de kleedkamers en in en rond de sportaccommodatie.

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze in onze ogen een verkeerde beslissing neemt.
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
  • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
  • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

   

  Op en rond het sportcomplex Bonedijke

  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

   • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
   • Ons sportcomplex is volledig rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten het complex.
   • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in de kantine en op het terras. Dit geldt ook voor het gebruik van glas.
   • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen met uitzondering van het terras. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng de lege glazen en flesjes dan zelf terug naar de bar.
   • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
   • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
   • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
   • Ga niet voetballen langs de zijlijn als er een andere wedstrijd bezig is
   • Voetbalschoenen en -tassen zijn niet toegestaan in de kantine.
   • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
   • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
   • Houdt de invalide parkeerplaatsen vrij van auto’s, fietsen en scooters
   • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
   • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

  Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. 

   

  4. Gedragsregels voor de speler

  De spelers vormen de kern van onze voetbalvereniging. De speler:

   • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
   • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
   • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
   • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
   • Is verplicht te douchen na iedere wedstrijd en training
   • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van s.v. Walcheren, maar niet tijdens de trainingen.
   • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
   • Handelt respectvol naar iedere andere speler, trainer en vrijwilliger binnen de vereniging
   • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
   • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
   • Gaat op correcte wijze om met de door sponsoren ter beschikking gestelde kleding
   • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
   • Helpt mee met het schoonmaken en schoonhouden van de kleedkamer.
   • Maakt enkel gebruik van de kleedkamer die aan zijn team is toegewezen
   • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
   • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
   • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
   • De spelers van de tegenpartij vooraf en na afloop de hand geeft. Hierbij ook niet na afloop de scheidsrechter en de grensrechter vergeten.
   • Gebruikt geen alcohol als hij/zij jonger is dan de leeftijd waarop men van overheidswege alcohol mag drinken en zet andere leden hier ook niet toe aan
   • Gebruikt voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden geen drugs of zet andere leden hiertoe aan

  Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

   

  5. Gedragsregels voor de begeleider

  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. De begeleider:

  • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
  • Is verantwoordelijk voor het wedstrijd materiaal (kleding, ballen, waterzak).
  • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
  • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
  • Verzorgt alle administratieve zaken in- en om de wedstrijden

  Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

  • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team. Voor begeleiders van jeugdteams geldt als aanvullende regel dat zij geen alcohol gebruiken voor 12.00 uur
  • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoek vlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
  • Ziet er op toe dat de spelers de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden schoon achterlaten.
  • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
  • Deel neemt aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  • Het was schema en team kleding bewaakt.
  • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugd spelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
  • Ziet toe op een correcte wijze van het gebruik van de door sponsoren ter beschikking gestelde kleding

   

  6. Gedragsregels voor de trainer

  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. De trainer:

  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
  • Hanteert een positieve coaching naar de spelers
  • Gedraagt zich langs de lijn en is tijdens wedstrijden respectvol naar de scheidsrechter en grensrechter(s)
  • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
  • Brengt spelers passie bij voor het spel.
  • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonnen, doelen, etc.).
  • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
  • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

  Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

  • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team of tijdens de begeleiding op wedstrijddagen.
  • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoek vlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
  • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer na de training en wedstrijden.
  • Deel neemt aan de vergaderingen en eventuele andere overlegvormen voor de trainers die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers
  • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. Ziet toe op een correcte wijze van het gebruik van de door sponsoren ter beschikking gestelde kleding
  • Ziet toe op een correcte wijze van het gebruik van de door sponsoren ter beschikking gestelde

  7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger:

  • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  • Blijft tijdens warming-up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met spelers/speelsters en kader van betrokken elftal.
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kop kanten).
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

  • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
  • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  • Op tijd de contributie voldoen.

  Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

  8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

  Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:

  • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van S.V. Walcheren.
  • Treedt in alle gevallen op als gastheer/vrouw namens de vereniging

  9. Alcohol, tabak en drugs

  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet toegestaan. Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in de kantine en op het terras.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken door jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan
  • Het is ten strengste verboden te roken op het gehele sportcomplex, in de kantine en kleedkamers.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers mogen geen alcoholische dranken nuttigen
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

  Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

   

  10. Sancties

  Sanctiebeleid s.v. Walcheren

  Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler door belast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd . De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijd uitsluiting.

  11. Verklaring omtrent gedrag

  s.v. Walcheren verwacht van alle mensen binnen het kader en vrijwilligers dat zij het Bestuur direct op de hoogte brengen ingeval zij op enigerlei wijze verdacht of veroordeeld zijn van zaken op basis waarvan aangenomen mag worden dat het voor s.v. Walcheren, haar (jeugd)leden en gasten niet gewenst is dat zij in een functie blijven c.q. dat het beter is dat zij een ander of gewijzigd takenpakket op zich nemen. Mogelijk is er geen enkel probleem om de bestaande taak te blijven uitvoeren, maar maak het bespreekbaar en houdt het niet in het duister want dat wekt vraagtekens op.

  Indien men het niet meldt en s.v. Walcheren komt er op een andere manier achter, hebben wij geen keus dan betrokkene direct uit functie te halen en wordt aan de Algemene Leden Vergadering levenslang royement voorgesteld in de meeste brede zin van het woord. Men moet zich ervan bewust zijn dat het bespreken en het besluit van de ALV niet alleen intern blijft, maar dat de notulen openbaar zijn.

  Ons advies is dan ook tijdig de het Bestuur te informeren en samen te bepalen in hoeverre het functioneren van betrokkene bij s.v. Walcheren raakt en hoe hiermee om te gaan. Beter laat gezegd, dan niet gezegd! s.v. Walcheren volgt de wet en haar uitspraken, echter handelt in het collectief belang en neemt geen risico’s. Dit betekent dat s.v. Walcheren naar de veronderstelling ‘waar rook is, is vuur’ handelt en zal gedurende het onderzoek iemand per direct vrijstellen van zijn of haar werkzaamheden.

  Verklaring Omtrent Gedrag is een momentopname, maar wel een bewijs dat men op enig moment op geen enkele wijze door justitie als een potentieel gevaar in zijn of haar functioneren bij s.v. Walcheren wordt gezien. Ons advies is om zelf periodiek een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ aan te vragen. De secretaris kan bij het invullen van het formulier helpen. Een mogelijk investering in de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt voor rekening van het individu en niet voor rekening van s.v. Walcheren. Zoals hierboven vermeld is het voor nu geen verplichting om een Verklaring omtrent gedrag in te leveren.

  Wel is er de plicht direct melding te maken bij het Bestuur ingeval men verdacht wordt c.q. veroordeelt is voor zaken die op enigerlei wijze s.v. Walcheren en of haar leden en gasten negatief kan beïnvloeden c.q. een risico kan inhouden! Dit kan een ieder op basis van logisch verstand onder andere inschatten op basis van bijvoorbeeld onze doelgroep en onze gedragsregels

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  12. Meldingen en incidenten

  Incidenten dienen in principe binnen 24 uur schriftelijk op per email aan het Bestuur (lees de secretaris) te worden gemeld. Hierbij valt te denken aan ongewenste intimiteiten, diefstal, openlijk geweld, wangedrag, discriminatie, diefstal, etc.

    

  De 25 "gouden" regels van s.v. Walcheren

   1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen
   2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak
   3. Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer
   4. Drugs zijn uit den boze
   5. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue
   6. Zowel in als buiten het veld vloek je niet
   7. Je beledigt niemand
   8. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken
   9. Je hebt respect voor je tegenstander
   10. Je blesseert je tegenstander nooit opzettelijk
   11. Je vernedert niemand in woord en/of gebaar
   12. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter
   13. Je accepteert de leiding van je elftal en het bestuur
   14. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging en de sponsoren
   15. Je houdt de kleedkamers netjes
   16. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
   17. Wanneer je bent verhinderd, dan meld je je tijdig af
   18. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast
   19. We praten met elkaar en niet over elkaar
   20. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming
   21. Tonen en uitdragen van goed omgangsvormen
   22. Openheid en eerlijkheid staan voorop
   23. Klantgerichte houding
   24. Naleving verenigingsregels
   25. Je bent bereid tot het uitvoeren van "klusjes" binnen de vereniging

   

  Ieder lid, vrijwilliger of betrokkene bij s.v. Walcheren wordt geacht kennis te hebben genomen van deze gedragscode.

  Namens het Bestuur van s.v. Walcheren

  December 2018