• Terugblik Algemene Leden Vergadering 2023

 • Gisteravond, 6 November, vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2023 van S.V. Walcheren plaats. Tijdens deze vergadering hebben wij als bestuur terug gekeken naar het afgelopen seizoen, de belangrijkste financiële ontwikkelingen besproken en keken wij vooruit naar volgend seizoen.


  Hieronder een korte samenvatting van de ALV. De volledige notulen wordt binnenkort op de website gepubliceerd. 

  1. Vaststellen van de agenda. Er worden geen punten toegevoegd. De agenda wordt vastgesteld.
  2. Vaststellen notulen ALV 2022. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
  3. Marco Schroevers is benoemd als bestuurslid technische zaken. Hij vervangt de eerder afgetreden Mick Vujovic.
  4. Jeroen Dijker is benoemd als bestuurslid jeugdzaken.
  5. David Schot is benoemd als algemeen bestuurslid.
  6. Pepijn Geldof was aftredend en is herkozen als secretaris.
  7. De vrijwilligersborg wordt vanwege het verder oplopende vrijwilligerstekort verhoogt met 20 euro per seizoen. Doel hiervan is om meer vrijwilligers actief te betrekken bij de vereniging.  De verdere uitwerking hiervan wordt binnenkort gecommuniceerd.
  8. Jaarrekening is vastgesteld door de kascommissie.
  9. Vaststellen Begroting 2023 – 2024. De begroting is akkoord bevonden door het bestuur. De begroting wordt vastgesteld.
  10. De ontwikkelingen op ons sportpark zijn besproken. De verhuizing van tennisvereniging De Schelde naar sportpark Bonedijke is voorzien voor 2025. Deze verhuizing zal een extra kunstgrasveld voor S.V. Walcheren betekenen en dat bedrag hiervoor is opgenomen in de begroting van de gemeente voor 2024. 

  Vanaf nu is het bestuur ook te bereiken via een algemene mail: bestuur@svwalcheren.nl

   Contactgegevens bestuur: 

  Voorzitter: Dennis de Rijke, voorzitter@svwalcheren.nl 

  Vice-voorzitter: Rob Verdam, vicevoorzitter@svwalcheren.nl

  Secretaris: Pepijn Geldof secretaris@svwalcheren.nl

  Penningmeester: Erik Brouwers , penningmeester@svwalcheren.nl         

  Bestuurslid Algemene zaken: Marlissa Zuidgeest, marlissa@svwalcheren.nl         

  Bestuurslid algemene zaken: David Schot, david@svwalcheren.nl

  Bestuurslid jeugdzaken: Jeroen Dijker, jeroen@svwalcheren.nl

  Bestuurslid technische zaken: Marco Schroevers, technischezaken@svwalcheren.nl,

  Zie ook onze website.   svwalcheren.nl/contact#

  Bestuur S.V. Walcheren