• Privacy Beleid

  Introductie

  s.v. Walcheren, hierna te noemen SVW, gevestigd aan Olympiaweg 9, 4383 BB  Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de AVG.
  SVW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  SVW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel
  Omdat u lid bent van onze sportvereniging vraagt s.v. Walcheren u om alle persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een correcte organisatie van een voetbal vereniging en alle gegevens noodzakelijk voor de registratie en communicatie tbv het bondslidmaatschap bij de KNVB.
  s.v. Walcheren verwerkt deze persoonsgegevens in het ledenadministratiepakket Sportlink welke direct is gekoppeld met de KNVB organisatie. Het programma Sportlink is een database specifiek ontwikkeld voor de sport, met als doel bestuurders en vrijwilligers te helpen met de organisatie van een sportvereniging.
  Door middel van ons inschrijfformulier verstrekt u, met toestemming van ouders of voogd indien jonger dan 18 jaar, deze gegevens aan ons en stemt u in met het gebruik van deze persoonsgegevens voor het doel zoals hierboven beschreven.
  In het AVG verwerkingen register (zie bijlage 1 van deze privacy policy) staat in detail beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en wie binnen of buiten onze vereniging daar inzage in heeft.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  1. Het spelen in competitieverband van voetbalwedstrijden (KNVB)

  2. Het verzorgen van de financiële loonadministratie van betaalde werknemer(s) van de vereniging.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Publicatie

  Op de website van SVW (https://www.svwalcheren.nl/) worden de namen en directe contactgegevens (telefoon/e-mail) gegevens van vrijwilligers, trainers en leiders vermeld. Voor dit gebruik vragen wij toestemming tijdens de registratie van de betreffende functionaris. U heeft ten allen tijde het recht de verleende toestemming in te trekken en ons te verzoeken de vermelding op de website te verwijderen. Wij zullen de gegevens dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 15 werdagen van de website af halen.
  Tevens tonen wij de teamindelingen op onze website waarbij de namen en spelersfoto’s van onze leden te zien zijn. Het vertoon van deze gegevens gebeurt via een directe link met de Sportlink database en respecteert automatisch de persoonlijke privacy instellingen van onze leden.
  Deze privacy instellingen kunt u altijd en op ieder moment zelf aanpassen via de voetbal.nl app van de KNVB. Indien u geen toegang heeft of kunt krijgen tot deze app kunt u dit ook verzoeken aan de ledenadministratie. De gewenste instellingen worden dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 15 werkdagen, door ons aangepast in de Sportlink database.
  Op de website van SVW kunnen teamfoto’s en/of foto’s van wedstrijden of overige door SVW georganiseerde activiteiten worden getoond.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  SVW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens SVW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens:

  Sportvereniging Walcheren
  Olympiaweg 9,
  4383 BB  Vlissingen

  Secretaris:               Secretaris@svwalcheren.nl

  Ledenadministratie:  Ledenadministratie@svwalcheren.nl